ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din
activităţi medicale
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate
publică nr. R.A. 654/2012 şi având în vedere Avizul Ministerului Mediului şi
Pădurilor nr. 5.448/R.P./2012,
având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 52 lit. c) din
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţi medicale, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date
privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Se desemnează Institutul Naţional de Sănătate Publică, instituţie publică cu
personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, ca autoritate responsabilă
pentru gestionarea bazei naţionale de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale.
Art. 4
Se aprobă Condiţiile de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile
stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5
Se aprobă Conţinutul-cadru al planului de gestionare a deşeurilor rezultate din
activităţi medicale, prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 6
Aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului prevăzut la art. 5
sunt obligatorii pentru obţinerea vizei anuale a autorizaţiei sanitare de funcţionare.
Art. 7
(1)În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate
unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale, cu excepţia prevăzută de
dispoziţiile alin. (5), elaborează planul propriu de gestionare a deşeurilor medicale
rezultate din aceste activităţi şi îl transmit direcţiilor de sănătate publică judeţene
pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, respectiv Direcţiei de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti, după caz. Planurile sunt aprobate de direcţiile de sănătate
publică judeţene.
(2)În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, direcţiile de
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti elaborează şi transmit
Ministerului Sănătăţii planurile de gestionare a deşeurilor medicale la nivel judeţean
şi al municipiului Bucureşti, întocmite pe baza planurilor de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale primite de la unităţi. Planurile de gestionare a
deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel judeţean şi al municipiului
Bucureşti sunt elaborate în colaborare cu persoanele desemnate să coordoneze
activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din unităţile sanitare existente în
judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti.
(3)Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale
sunt transmise către centrele regionale de sănătate publică şi al municipiului
Bucureşti, care la rândul lor sunt înaintate Centrului Naţional de Monitorizare a
Riscurilor de Mediu Comunitar, din cadrul institutului National de Sănătate Publică.
(4)Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, elaborează
strategia şi planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel
naţional, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, pe baza
planurilor de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale întocmite la
nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti. Strategia şi planul naţional sunt
aprobate de Ministerul Sănătăţii şi avizate de Ministerul Mediului şi Pădurilor.
(5)Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel
naţional va fi inclus în planul naţional de gestionare a deşeurilor.
(6)Ministerele cu reţea sanitară proprie transmit planul propriu de gestionare a
deşeurilor rezultate din activităţi medicale către Ministerul Sănătăţii, instituţia
desemnată prin lege pentru elaborarea strategiei şi a pianului de gestionare a
deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional.
(7)Unităţile sanitare care desfăşoară activităţi medicale care generează mai puţin
de 300 kg de deşeuri periculoase pe an sunt exceptate de la obligaţia prevăzută în
alin. (1), acestea având obligaţia de a respecta normele tehnice prevăzute în anexa
nr. 1 şi de a raporta cantităţile de deşeuri produse şi modul de gestionare a
acestora în conformitate cu metodologia din anexa nr. 2.
(8)Planurile de gestionare a deşeurilor medicale prevăzute la alin. (1)-(3) sunt
analizate şi actualizate anual sau ori de câte ori este necesar şi sunt revizuite o dată
la 5 ani.
Art. 8
Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul
Naţional de Sănătate Publică, ministerele cu reţea sanitară proprie şi toate unităţile
care desfăşoară activităţi medicale, indiferent de forma de organizare, duc la
îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 9
În toate unităţile sanitare, activităţile legate de gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale fac parte din obligaţiile profesionale şi sunt înscrise în fişa
postului fiecărui salariat.
Art. 10
Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se
cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărui ordonator de credit, în
conformitate cu prevederile art. 52 lit. h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, cu modificările ulterioare.
Art. 11
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constată şi se sancţionează de
către structurile de control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 12(1)Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)De la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt interzise producţia,
importul şi comercializarea ambalajelor pentru deşeuri care nu îndeplinesc condiţiile
prezentului ordin.
(3)Comercializarea ambalajelor pentru deşeuri, care nu corespund cerinţelor din
normele tehnice prezentate în anexa nr. 1, aflate pe stoc la producători şi
distribuitori înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, este permisă până la
epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 6 luni de la data publicării prezentului ordin
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4)Producătorii şi distribuitorii ambalajelor pentru deşeuri care nu corespund
cerinţelor din normele tehnice prezentate în anexa nr. 1, aflate pe stoc, declară pe
propria răspundere stocul existent la momentul respectiv. Declaraţia este transmisă
compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică din judeţ,
respectiv din municipiul Bucureşti.
Art. 13
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii
şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a
datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din
activităţile medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386
din 6 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte
dispoziţii contrare.
Art. 14
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
-****-
Ministrul sănătăţii,
Raed Arafat
ANEXA nr. 1:
NORME TEHNICE din 3 decembrie 2012 p rivind gestionarea
deşeurilor rezultate din activităţi medicale
CAPITOLUL I: Obiective şi domenii de aplicare
Art. 1
Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale
reglementează modul în care se realizează colectarea separată pe categorii,
ambalarea, stocarea temporară, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor
medicale, acordând o atenţie deosebită deşeurilor periculoase pentru a preveni
contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate.
Art. 2
(1)Prezentele norme tehnice se aplică de către toate unităţile sanitare, indiferent
de forma de organizare, în care se desfăşoară activităţi medicale în urma cărora
sunt produse deşeuri, denumite în continuare deşeuri medicale.
(2)Producătorul de deşeuri medicale este răspunzător pentru gestionarea
deşeurilor medicale rezultate din activitatea sa.
(3)Unităţile elaborează şi aplică planuri, strategii de management şi proceduri
medicale care să prevină producerea de deşeuri medicale periculoase sau să reducă
pe cât posibil cantităţile produse. (4)Unităţile elaborează şi aplică planul propriu de gestionare a deşeurilor rezultate
din activităţile medicale, în concordanţă cu regulamentele interne şi codurile de
procedură, pe baza reglementărilor în vigoare şi respectând conţinutul-cadru
prezentat în anexa nr. 4 la ordin.
Art. 3
Producătorii de deşeuri medicale, astfel cum sunt definiţi la art. 7, au următoarele
obligaţii:
a)prevenirea producerii deşeurilor medicale sau reducerea gradului de
periculozitate a acestora;
b)separarea diferitelor tipuri de deşeuri la locul producerii/generării;
c)tratarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deşeuri medicale
produse.
Art. 4
Prezentele norme tehnice se aplică şi unităţilor care desfăşoară activităţi conexe
celor medicale (cabinete de înfrumuseţare corporală, îngrijiri paleative şi îngrijiri la
domiciliu etc.), indiferent de forma de organizare a acestora.
Art. 5
(1)Prezentele norme tehnice nu se referă la managementul deşeurilor radioactive,
a căror gestionare este prevăzută în reglementări specifice, şi nici la efluenţii gazoşi
emişi în atmosferă sau la apele uzate descărcate în receptori.
(2)Deşeurile medicale radioactive sunt gestionate cu respectarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor
radioactive, republicată, cu modificările ulterioare.
Art. 6
(1)Prezentele norme tehnice nu se referă la managementul deşeurilor de
medicamente (din categoria 18 01 08* – medicamente citotoxice şi citostatice şi 18
01 09 – medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08) rezultate din
următoarele unităţi, indiferent de forma de organizare a acestora:
a)farmacii, drogherii, unităţi autorizate pentru vânzarea sau distribuţia
medicamentelor şi produselor farmaceutice;
b)unităţi de producţie, depozitare şi păstrare a medicamentelor şi a produselor
biologice;
c)institute de cercetare farmaceutică;
d)unităţi preclinice din universităţile şi facultăţile de farmacie;
e)Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
(2)Gestionarea deşeurilor de medicamente prevăzute la alin. (1) va fi reglementată
prin ordin al ministrului sănătăţii, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind
reforma în sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II: Definiţii
Art. 7
În înţelesul prezentelor norme tehnice se definesc următorii termeni:
a)activitatea medicală este orice activitate de diagnostic, prevenţie, tratament,
cercetare, precum şi de monitorizare şi recuperare a stării de sănătate, care implică
sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substanţe ori aparatură medicală;
b)ambalajele pentru deşeuri rezultate din activitatea medicală reprezintă recipiente
şi containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul, tratarea şi
eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală;c)colectarea deşeurilor medicale reprezintă orice activitate de strângere a
deşeurilor, incluzând separarea deşeurilor pe categorii, la sursă, şi stocarea
temporară a deşeurilor în scopul transportării acestora la o instalaţie de tratare sau
de eliminare a deşeurilor;
d)colectarea separată a deşeurilor medicale înseamnă colectarea în cadrul căreia un
flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu
scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;
e)decontaminarea termică reprezintă operaţiunea care se bazează pe acţiunea
căldurii umede sau uscate pentru îndepărtarea prin reducere a microorganismelor
(patogene sau saprofite) conţinute în deşeurile medicale periculoase la temperaturi
scăzute;
f)deşeurile anatomo-patologice sunt fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente
de sânge şi sânge conservat. Aceste deşeuri sunt considerate infecţioase;
g)deşeurile chimice şi farmaceutice sunt substanţe chimice solide, lichide sau
gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate şi
reziduurile de substanţe chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice,
mutagene, teratogene sau carcinogene; aceste deşeuri sunt incluse în categoria
deşeurilor periculoase atunci când prezintă una sau mai multe din proprietăţile
prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările ulterioare;
h)deşeurile infecţioase sunt deşeurile care prezintă proprietăţi periculoase, astfel
cum acestea sunt definite în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificările
ulterioare, la punctul “H 9 – «Infecţioase»: substanţe şi preparate cu conţinut de
microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând
boli la om ori la alte organisme vii”; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri
periculoase;
i)deşeurile înţepătoare-tăietoare sunt obiecte ascuţite care pot produce leziuni
mecanice prin înţepare sau tăiere; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri
infecţioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanţe
periculoase;
j)deşeurile medicale nepericuloase sunt deşeurile a căror compoziţie şi ale căror
proprietăţi nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediu;
k)deşeurile medicale periculoase sunt deşeurile rezultate din activităţi medicale şi
care prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase enumerate în anexa nr
4 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare;
l)deşeurile rezultate din activitatea medicală sunt toate deşeurile periculoase şi
nepericuloase care sunt generate de activităţi medicale şi sunt clasificate conform
Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările
ulterioare;
m)echipamentul de tratare prin decontaminare termică a deşeurilor rezultate din
activitatea medicală este orice echipament fix destinat tratamentului termic la
temperaturi scăzute (105°C – 177°C) a deşeurilor medicale periculoase unde are loc
acţiunea generală de îndepărtare prin reducere a microorganismelor (patogene sau
saprofite) conţinute în deşeuri; acesta include dispozitive de procesare mecanică a
deşeurilor; n)eliminarea deşeurilor medicale înseamnă operaţiunile prevăzute la D5 şi D10 din
anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, cu precizarea că
numai deşeurile tratate pot fi eliminate prin depozitare;
o)fişa internă a gestionării deşeurilor medicale este formularul de păstrare a
evidenţei deşeurilor rezultate din activităţile medicale, conţinând datele privind
circuitul complet al acestor deşeuri de la producere şi până la eliminarea finală a
acestora, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare,
conform Listei Europene a Deşeurilor;
p)gestionarea deşeurilor medicale înseamnă colectarea, stocarea temporară,
transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea
acestor operaţii şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor utilizate;
q)instalaţia de incinerare este orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi
echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea
căldurii de ardere rezultate, aşa cum este definit în Hotărârea Guvernului nr.
128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
r)prevenirea producerii deşeurilor medicale reprezintă totalitatea măsurilor luate
înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu medical şi care
au drept scop reducerea cantităţii de deşeuri medicale, inclusiv prin reutilizarea
produselor folosite în activităţi medicale sau prin extinderea ciclului de viaţă al
produselor respective, prin asigurarea unei separări corecte la sursă a deşeurilor
periculoase de cele nepericuloase;
s)producătorul de deşeuri medicale este orice persoană fizică sau juridică ce
desfăşoară activităţi medicale din care rezultă deşeuri medicale;
ş)spaţiul central de stocare temporară a deşeurilor medicale reprezintă un
amplasament de stocare temporară a deşeurilor medicale, amenajat în incinta
unităţii care le-a generat, destinat exclusiv stocării temporare a deşeurilor până la
momentul la care acestea sunt evacuate în vederea eliminării;
t)tratarea deşeurilor medicale înseamnă operaţiunile de pregătire prealabilă
valorificării sau eliminării, respectiv operaţiunile de decontaminare la temperaturi
scăzute, conform prevederilor legale în vigoare;
ţ)unitatea sanitară este orice unitate publică sau privată, cu paturi sau fără paturi,
care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii umane şi care produc deşeuri
clasificate conform art. 8.
CAPITOLUL III: Clasificări
Art. 8
(1)În vederea unei bune gestionări a deşeurilor medicale se utilizează codurile din
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.
(2)Tipurile de deşeuri, inclusiv cele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, întâlnite frecvent
în activităţile medicale, sunt exemplificate în tabelul următor:
Cod deşeu, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 Categorii de deşeuri rezultate din activităţi medicale
18 01 01 obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01 03*
) Deşeurile înţepătoare-tăietoare: ace, ace cu fir, catetere,
seringi cu ac, branule, lame de bisturiu, pipete, sticlărie de
laborator ori altă sticlărie spartă sau nu etc. de unică
folosinţă, neîntrebuinţată sau cu termen de expirare
depăşit, care nu a intrat în contact cu material potenţial
infecţios în situaţia în care deşeurile mai sus menţionate
au intrat în contact cu material potenţial infecţios, inclusiv
recipientele care au conţinut vaccinuri, sunt considerate
deşeuri infecţioase şi sunt incluse în categoria 18 01 03*.În situaţia în care obiectele ascuţite au intrat în contact cu
substanţe/materiale periculoase sunt considerate deşeuri
periculoase şi sunt incluse în categoria 18 01 06*.
18 01 02 fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente
de sânge şi sânge (cu excepţia 18 01 03*)
Deşeurile anatomo-patologice constând în fragmente din
organe şi organe umane, părţi anatomice, lichide organice,
material biopsie rezultat din blocurile operatorii de
chirurgie şi obstetrică (fetuşi, placente etc.), părţi
anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie,
recipiente pentru sânge şi sânge etc. Toate aceste deşeuri
sunt considerate infecţioase şi sunt incluse în categoria 18
01 03*.
18 01 03* deşeuri ale căror colectare şi eliminare fac
obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor
Deşeurile infecţioase, respectiv deşeurile care conţin sau
au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice,
precum şi cu virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxinele
microorganismelor, perfuzoare cu tubulatură, recipiente
care au conţinut sânge sau alte fluide biologice, câmpuri
operatorii, mănuşi, sonde şi alte materiale de unică
folosinţă, comprese, pansamente şi alte materiale
contaminate, membrane de dializă, pungi de material
plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator
folosite, scutece care provin de la pacienţi internaţi în
unităţi sanitare cu specific de boli infecţioase sau în secţii
de boli infecţioase ale unităţilor sanitare, cadavre de
animale rezultate în urma activităţilor de cercetare şi
experimentare etc.
18 01 04 deşeuri ale căror colectare şi eliminare nu fac
obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor
Îmbrăcăminte necontaminată, aparate gipsate, lenjerie
necontaminată, deşeuri rezultate după
tratarea/decontaminarea termică a deşeurilor infecţioase,
recipiente care au conţinut medicamente, altele decât
citotoxice şi citostatice etc.
18 01 06* chimicale constând din sau conţinând substanţe
periculoase
Acizi, baze, solvenţi halogenaţi, alte tipuri de solvenţi,
produse chimice organice şi anorganice, inclusiv produse
reziduale generate în cursul diagnosticului de laborator,
soluţii fixatoare sau de developare, produse concentrate
utilizate în serviciile de dezinfecţie şi curăţenie, soluţii de
formaldehidă etc.
18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01
06*
Produse chimice organice şi anorganice nepericuloase
(care nu necesită etichetare specifică), dezinfectanţi
(hipoclorit de sodiu slab concentrat, substanţe de curăţare
etc.), soluţii antiseptice, deşeuri de la aparatele de
diagnoză cu concentraţie scăzută de substanţe chimice
periculoase etc., care nu se încadrează la 18 01 06*
18 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice Categoriile de deşeuri vor fi stabilite în ordinul privind
gestionarea deşeurilor de medicamente, care va fi
reglementat conform art. 6 alin. (2).
1801 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18
01 08
Categoriile de deşeuri vor fi stabilite în ordinul privind
gestionarea deşeurilor de medicamente, care va fi
reglementat conform art. 6 alin. (2).
18 01 10* deşeuri de amalgam de la tratamentele
stomatologice; aceste deşeuri sunt considerate
periculoase.
Capsule sau resturi de amalgam (mercur), dinţi extraşi
care au obturaţii de amalgam, coroane dentare, punţi
dentare, materiale compozite fotopolimerizabile, ciment
glasionomer etc.
NOTĂ:
Deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*
) conform prevederilor anexei
nr. 2 “Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” la Hotărârea
Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.
(3)Deşeurile neexemplificate la alin. (2) generate în unităţile sanitare se clasifică
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu completările
ulterioare, şi se gestionează conform legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL IV: Minimizarea cantităţii de deşeuriArt. 9
Separarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi, implicit,
reducerea cantităţii de deşeuri reprezintă un principiu de bază pentru introducerea
metodelor şi tehnologiilor de tratare a deşeurilor medicale.
Art. 10
Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului
înconjurător, o mai bună protecţie a muncii, reducerea costurilor privind
managementul deşeurilor în unitatea sanitară şi îmbunătăţirea relaţiei de
comunicare cu membrii comunităţii.
Art. 11
Minimizarea cantităţii de deşeuri implică următoarele etape:
a)reducerea la sursă a deşeurilor se poate realiza prin:
– achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri;
– utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice
periculoase, cum ar fi: înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu
dezinfecţia pe bază de abur sau de ultrasunete, înlocuirea termometrelor cu mercur
cu cele electronice, utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice;
– gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi;
b)separarea la sursă prin asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele
corespunzătoare fiecărei categorii;
c)tratarea deşeurilor prin utilizarea metodei de decontaminare termică la
temperaturi scăzute;
d)eliminarea finală în condiţii corespunzătoare; după reducerea pe cât posibil a
cantităţii de deşeuri, deşeurile tratate se elimină prin metode cu impact minim
asupra mediului.
CAPITOLUL V: Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere
Art. 12
(1)Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale.
(2)Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor
rezultate din activităţile medicale, în funcţie de tipul şi natura deşeului, cu scopul de
a facilita tratarea/eliminarea specifică fiecărui deşeu.
(3)Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia să nu amestece diferite tipuri de
deşeuri periculoase şi nici deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase. în situaţia
în care nu se realizează separarea deşeurilor, întreaga cantitate de deşeuri în care
au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase.
CAPITOLUL VI: Ambalarea deşeurilor medicale
Art. 13
Recipientul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile
periculoase rezultate din activităţi medicale este de unică folosinţă şi se elimină
odată cu conţinutul.
Art. 14
Codurile de culori ale recipientelor în care se colectează deşeurile medicale sunt:
a)galben – pentru deşeurile medicale periculoase, astfel cum sunt definite la art. 7
şi clasificate la art. 8;
b)negru – pentru deşeurile nepericuloase, astfel cum sunt definite la art. 7.
Art. 15Pentru deşeurile infecţioase se foloseşte pictograma “Pericol biologic”. Pentru
deşeurile periculoase clasificate la art. 7 prin codurile 18 01 06* – chimicale
constând din sau conţinând substanţe periculoase se folosesc pictogramele aferente
proprietăţilor periculoase ale acestora, conform anexei nr. 4 la Legea nr.
211/2011, cu modificările ulterioare, respectiv: “Inflamabil”, “Coroziv”, “Toxic”
etc.
Art. 16
(1)Pentru deşeurile infecţioase care nu sunt obiecte ascuţite identificate prin codul
18 01 03*, conform art. 8, se folosesc cutii din carton prevăzute în interior cu saci
galbeni din polietilenă sau saci din polietilenă galbeni ori marcaţi cu galben. Atât
cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, cât şi sacii sunt marcaţi şi
etichetaţi în limba română cu următoarele informaţii: tipul deşeului colectat,
pictograma “Pericol biologic”, capacitatea recipientului (I sau kg), modul de
utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării
recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul,
persoana responsabilă cu manipularea lor, data umplerii definitive, marcaj conform
standardelor Naţiunilor Unite (UN), în conformitate cu Acordul european referitor la
transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR). Cutiile din carton
prevăzute cu saci de plastic în interior trebuie stocate temporar pe suprafeţe
uscate.
(2)Sacii trebuie să aibă o rezistenţă mecanică mare, să se poată închide uşor şi
sigur, utilizând sigilii de unică folosinţă. Termosuturile trebuie să fie continue,
rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid.
(3)La alegerea dimensiunii sacului se ţine seama de cantitatea de deşeuri produse
în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor. Atunci când nu este
pus în cutie de carton care să asigure rezistenţă mecanică, sacul se introduce în
pubele prevăzute cu capac şi pedală sau în portsac, fiind obligatoriu ca şi acesta din
urmă să aibă capac. înălţimea sacului trebuie să depăşească înălţimea pubelei,
astfel încât sacul să se răsfrângă peste marginea superioară a acesteia, iar
surplusul trebuie să permită închiderea sacului în vederea transportului sigur.
Gradul de umplere a sacului nu va depăşi trei pătrimi din volumul său. Pubelele cu
pedală şi capac trebuie să fie inscripţionate cu pictograma “Pericol biologic”.
(4)Grosimea polietilenei din care este confecţionat sacul este cuprinsă între 50-
70 .
(5)Cutiile din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă sau sacii
din polietilenă galbeni (sau marcaţi cu galben) trebuie să fie supuse procedurilor de
testare specifică a rezistenţei materialului la acţiuni mecanice, în conformitate cu
standardele europene specifice pentru astfel de recipiente. Testele de încercare
trebuie să fie realizate de către laboratoare acreditate.
Art. 17
(1)Atât deşeurile înţepătoare-tăietoare identificate prin codul 18 01 01, cât şi prin
codul 18 01 03* conform art. 8 se colectează separat în acelaşi recipient din
material plastic rigid rezistent la acţiuni mecanice.
(2)Recipientul trebuie prevăzut la partea superioară cu un capac special care să
permită introducerea deşeurilor şi să împiedice scoaterea acestora după umplere a
recipientului, fiind prevăzut în acest scop cu un sistem de închidere definitivă.
Capacul recipientului are orificii pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de
bisturiu. Recipientele trebuie prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de stocare temporară şi, ulterior, la locul de eliminare finală.
Recipientele utilizate pentru deşeurile înţepătoare-tăietoare infecţioase au culoarea
galbenă şi sunt marcate cu pictograma “Pericol biologic”.
Art. 18
Recipientul destinat colectării deşeurilor înţepătoare-tăietoare trebuie să aibă
următoarele caracteristici:
a)să fie impermeabil, să prezinte etanşeitate, un sistem de închidere temporară şi
definitivă. Prin sistemul de închidere temporară se asigură o măsură de prevenţie
suplimentară, iar prin sistemul de închidere definitivă se împiedică posibilitatea de
contaminare a personalului care manipulează deşeurile înţepătoare-tăietoare şi a
mediului, precum şi posibilitatea de refolosire a acestora de către persoane din
exteriorul unităţii sanitare;
b)să fie marcat şi etichetat în limba română cu următoarele informaţii: tipul
deşeului colectat, pictograma “Pericol biologic”, capacitatea recipientului (I sau kg),
modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii
utilizării recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul,
persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform
standardelor UN, în conformitate cu ADR;
c)să fie supus procedurilor de testare specifică a rezistenţei materialului la acţiuni
mecanice, testele de încercare urmând a fi realizate de către laboratoarele
acreditate pentru astfel de testări, care să ateste conformarea la condiţiile tehnice
prevăzute de Standard SR 13481/2003: “Recipiente de colectare a deşeurilor
înţepătoare-tăietoare rezultate din activităţi medicale. Specificaţii şi încercări” sau
cu alte standarde europene;
d)să prezinte siguranţă şi stabilitate pe masa de tratament sau acolo unde este
amplasat, astfel încât să se evite răsturnarea accidentală a acestuia şi împrăştierea
conţinutului.
Art. 19
În situaţia în care numai acele de seringă sunt colectate în recipientele descrise la
art. 17 şi 18, deşeurile infecţioase constând din seringi se pot colecta împreună cu
alte deşeuri infecţioase în funcţie de destinaţia acestora, conform prevederilor art.
16.
Art. 20
Pentru deşeurile infecţioase de laborator se folosesc cutii din carton rigid prevăzute
în interior cu sac galben de polietilenă, marcate cu galben, etichetate cu
următoarele informaţii: tipul deşeului colectat, pictograma “Pericol biologic”,
capacitatea recipientului (I sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului
maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului pe secţie, unitatea sanitară
şi secţia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lui, data
umplerii definitive, marcaj conform standardelor UN, în conformitate cu ADR.
Art. 21
(1)Al doilea recipient în care se depun sacii, cutiile şi recipientele pentru deşeurile
periculoase este reprezentat de containere mobile cu pereţi rigizi, aflate în spaţiul
central pentru stocarea temporară a deşeurilor din incinta unităţii sanitare.
(2)Containerele mobile pentru deşeuri infecţioase, anatomo – patologice şi părţi
anatomice şi înţepătoare-tăietoare au marcaj galben, sunt etichetate “Deşeuri
medicale” şi poartă pictograma “Pericol biologic”- Containerele trebuie confecţionate din materiale rezistente la acţiunile mecanice, uşor lavabile şi rezistente la acţiunea
soluţiilor dezinfectante.
(3)Containerul trebuie să fie etanş şi prevăzut cu un sistem de prindere adaptat
sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de
golire în instalaţia de procesare a deşeurilor.
(4)Dimensiunea containerelor se alege astfel încât să se asigure preluarea întregii
cantităţi de deşeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. Este
strict interzisă depunerea deşeurilor periculoase neambalate (vrac).
Art. 22
(1)Deşeurile anatomo-patologice încadrate la codul 18 01 02 (18 01 03*) destinate
incinerării sunt colectate în mod obligatoriu în cutii din carton rigid, prevăzute în
interior cu sac din polietilenă care trebuie să prezinte siguranţă la închidere sau în
cutii confecţionate din material plastic rigid cu capac ce prezintă etanşeitate la
închidere, având marcaj galben, special destinate acestei categorii de deşeuri, şi
sunt eliminate prin incinerare.
(2)Recipientele vor fi etichetate cu următoarele informaţii: tipul deşeului colectat,
pictograma “Pericol biologic”, capacitatea recipientului (I sau kg), modul de
utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de u mplere, data distribuirii
recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul,
persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform
standardelor UN, în conformitate cu ADR.
Art. 23
La solicitarea beneficiarului, părţile anatomice pot fi înhumate sau incinerate în
condiţiile legii, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a acestuia, ce se
depune atât la unitatea sanitară respectivă, cât şi la direcţia de sănătate publică
judeţeană. Direcţia de sănătate publică judeţeană eliberează un certificat în acest
sens. Părţile anatomice sunt ambalate şi refrigerate, după care se vor depune în
cutii speciale, etanşe şi rezistente.
Art. 24
(1)Deşeurile periculoase chimice rezultate din unităţile sanitare identificate prin
codul 18 01 06* se colectează în recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului
(“Inflamabil”, “Coroziv”, “Toxic” etc.) şi se tratează conform prevederilor legale
privind deşeurile periculoase.
(2)Deşeurile chimice sunt colectate şi ambalate în recipiente cu o capacitate care
să nu depăşească 5 I pentru substanţe lichide şi 5 kg pentru substanţe solide.
Aceste recipiente pot fi introduse într-un ambalaj exterior care, după umplere, nu
trebuie să depăşească greutatea de 30 de kg.
(3)Deşeurile periculoase chimice rezultate din unităţi sanitare se colectează separat
şi se elimină prin incinerare (după ce, în prealabil, a fost testată reactivitatea
termică a acestor deşeuri), tratare chimică sau sunt returnate la furnizor, cu
acordul expres al acestuia.
(4)Recipientele în care se colectează deşeurile chimice trebuie să fie proiectate şi
realizate în aşa fel încât să împiedice orice pierdere de conţinut, cu respectarea
următoarelor condiţii:
a)materialele din care sunt executate recipientele şi sistemele de închidere ale
acestora nu trebuie să fie atacate de către conţinut şi nici să formeze cu acesta
compuşi periculoşi; b)toate părţile recipientelor şi ale sistemelor de închidere ale acestora trebuie să fie
solide şi rezistente, astfel încât să excludă orice defecţiune şi să răspundă în deplină
siguranţă la presiunile şi eforturile normale de manipulare;
c)recipientele prevăzute cu sistem de închidere trebuie să fie proiectate în aşa fel
încât ambalajul să poată fi deschis şi închis în mod repetat, fără pierdere de
conţinut.
(5)Deşeurile chimice periculoase aflate în stare lichidă se colectează în recipiente
speciale, impermeabile, iar evacuarea lor se realizează de către o firmă autorizată.
(6)Deşeurile chimice, dacă se află în ambalajul lor original (sticlă, folie etc.), pot fi
împachetate în recipiente care nu corespund standardelor UN, în conformitate cu
ADR (ADR 3.4 şi dispoziţia specială 601 de la 3.3). în cazul în care aceste deşeuri
nu se mai află în ambalajul original, ele se stochează şi ambalează în recipiente
care corespund standardelor UN, în conformitate cu prevederile ADR.
Art. 25
Pentru a evita acumularea în unităţile sanitare a unor cantităţi mari de deşeuri
farmaceutice (de exemplu; medicamente expirate), acestea se pot returna, pe baza
unui contract, farmaciei sau depozitului de produse farmaceutice în vederea
eliminării finale.
Art. 26
Deşeurile chimice nepericuloase identificate prin codul 18 01 07 rezultate din unităţi
sanitare se colectează separat în ambalajul original. în cazul deşeurilor de la
aparatele de diagnoză, ce conţin substanţe chimice periculoase în concentraţii
neglijabile, sunt urmate instrucţiunile specifice echipamentului respectiv. Aceste
deşeuri se valorifică sau se elimină ca deşeuri nepericuloase.
Art. 27
Deşeurile stomatologice identificate prin codul 18 01 10* reprezentate de
amalgamul dentar se colectează separat în containere sigilabile şi sunt preluate de
firme autorizate în vederea valorificării.
Art. 28
(1)Deşeurile medicale periculoase trebuie să fie ambalate şi etichetate cu
respectarea tuturor condiţiilor prevăzute la art. 21 din Hotărârea Guvernului nr.
1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport
rutier de mărfuri periculoase în România, în sensul că trebuie să fie ambalate în
ambalaje sau cisterne potrivit prevederilor părţii a 4-a şi cap. 5.1 din anexa A la
ADR şi să fie marcate şi etichetate potrivit prevederilor ADR, conţinute în cap. 5.2
din anexa A.
(2)Este interzisă utilizarea de către unităţile sanitare a altor tipuri de ambalaje care
nu prezintă documente de certificare şi testare, inclusiv pentru compoziţia chimică a
materialului din care este realizat ambalajul, marcajul care corespunde standardelor
UN, precum şi acordul producătorului/furnizorului de ambalaje.
(3)Este permisă utilizarea doar a ambalajelor confecţionate din materiale care
permit incinerarea cu riscuri minime pentru mediu şi sănătate.
Art. 29
Deşeurile rezultate în urma administrării tratamentelor cu citotoxice şi citostatice
reprezentate de corpuri de seringă cu sau fără ac folosite, sticle şi sisteme de
perfuzie, materiale moi contaminate, echipament individual de protecţie contaminat
etc. trebuie colectate separat, ambalate în containere de unică folosinţă sigure, cu
capac, care se elimină separat. Recipientele trebuie marcate şi etichetate cu aceleaşi informaţii specificate mai sus, pentru alte tipuri de deşeuri. Acest tip de
deşeu se elimină numai prin incinerare, cu respectarea prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 128/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 30
Deşeurile nepericuloase se colectează în saci din polietilenă de culoare neagră,
inscripţionaţi “Deşeuri nepericuloase”. în lipsa acestora se pot folosi saci din
polietilenă transparenţi şi incolori.
CAPITOLUL VII: Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din
activităţile medicale
Art. 31
(1)Stocarea temporară, în sensul dispoziţiilor art. 7, trebuie realizată în funcţie de
categoriile de deşeuri colectate la locul de producere.
(2)Este interzis accesul persoanelor neautorizate în spaţii destinate stocării
temporare.
(3)Este interzisă cu desăvârşire abandonarea, descărcarea sau eliminarea
necontrolată a deşeurilor medicale.
Art. 32
(1)În fiecare unitate sanitară trebuie să existe un spaţiu central pentru stocarea
temporară a deşeurilor medicale.
(2)În cazul construcţiilor noi, amenajarea spaţiului pentru stocarea temporară a
deşeurilor medicale trebuie prevăzută prin proiectul unităţii.
(3)Unităţile care nu au fost prevăzute prin proiect cu spaţii pentru stocare
temporară a deşeurilor trebuie să construiască şi să amenajeze aceste spaţii în
termen de 6 luni de la adoptarea prezentelor norme tehnice.
(4)Spaţiul central de stocare a deşeurilor trebuie să aibă două compartimente:
a)un compartiment pentru deşeurile periculoase, prevăzut cu dispozitiv de
închidere care să permită numai accesul persoanelor autorizate;
b)un compartiment pentru deşeurile nepericuloase, amenajat conform Normelor de
igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 536/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 33
(1)Spaţiul central destinat stocării temporare a deşeurilor periculoase trebuie să
permită stocarea temporară a cantităţii de deşeuri periculoase acumulate în
intervalul dintre două îndepărtări succesive ale acestora.
(2)Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase este o zonă cu potenţial
septic şi trebuie separat funcţional de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de
închidere, încăperea în care sunt stocate temporar deşeuri periculoase trebuie
prevăzută cu sifon de pardoseală pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a
apelor uzate rezultate în urma curăţării şi dezinfecţiei. În cazul în care locaţia
respectivă nu dispune de sifon de pardoseală din construcţie, suprafaţa trebuie să
fie uşor lavabilă, impermeabilă şi continuă, să nu existe un surplus mare de apă
uzată, astfel încât dezinfecţia şi curăţarea să se realizeze cu materiale de curăţenie
de unică folosinţă considerate la final deşeuri medicale infecţioase.
(3)Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase trebuie prevăzut cu
ventilaţie corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu
permită descompunerea materialului organic din compoziţia deşeurilor periculoase.
(4)Trebuie asigurate dezinsecţia şi deratizarea spaţiului de stocare temporară în
scopul prevenirii apariţiei vectorilor de propagare a infecţiilor (insecte, rozătoare). Art. 34
(1)Durata stocării temporare a deşeurilor medicale infecţioase în incintele unităţilor
medicale nu poate să depăşească un interval de 48 de ore, cu excepţia situaţiei în
care deşeurile sunt depozitate într-un amplasament prevăzut cu sistem de răcire
care să asigure constant o temperatură mai mică de 4°C, situaţie în care durata
depozitării poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie să aibă un sistem
automat de monitorizare şi înregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.
(2)Deşeurile infecţioase încadrate la categoria 18 01 03* generate de cabinete
medicale trebuie stocate temporar pe o perioada de maximum 7 zile, cu asigurarea
unor condiţii frigorifice corespunzătoare, adică să se asigure constant o temperatură
mai mică de 4°C.
(3)Condiţiile de stocare temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale
trebuie să respecte normele de igienă în vigoare.
(4)Durata pentru transportul şi eliminarea finală a deşeurilor medicale infecţioase
nu trebuie să depăşească 24 de ore.
Art. 35
Se interzice funcţionarea staţiilor de transfer şi a spaţiilor de stocare temporară a
deşeurilor medicale “pe amplasamente situate în afara unităţilor sanitare sau care
nu aparţin operatorilor economici care realizează operaţii de tratare sau eliminare a
deşeurilor medicale.
CAPITOLUL VIII: Transportul deşeurilor rezultate din activităţile
medicale
Art. 36
Transportul deşeurilor medicale periculoase în incinta unităţii în care au fost
produse se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. Deşeurile
medicale periculoase sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu
ajutorul containerelor mobile. Atât autovehiculele, cât şi cărucioarele şi containerele
mobile se curăţă şi se dezinfectează după fiecare utilizare în locul unde are loc
descărcarea, utilizând produse biocide autorizate, fapt demonstrat de un document
scris.
Art. 37
În scopul protejării personalului şi a populaţiei, transportul deşeurilor medicale
periculoase până la locul de eliminare finală se realizează cu mijloace de transport
autorizate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 38
(1)Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se predau, pe bază de contract,
unor operatori economici autorizaţi conform legislaţiei specifice în vigoare.
(2)Transportul deşeurilor medicale periculoase se realizează pe bază de contract cu
operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea acestei activităţi.
(3)Producătorii de deşeuri periculoase au obligaţia să elaboreze, în condiţiile legii,
planuri de intervenţie pentru situaţii deosebite şi să asigure condiţiile de aplicare a
acestora.
Art. 39
În situaţia în care o unitate sanitară este formată din mai multe clădiri situate în
locaţii diferite, transportul deşeurilor medicale periculoase se realizează prin
intermediul operatorului economic contractat de unitatea sanitară respectivă.
Art. 40(1)Transportul deşeurilor medicale periculoase în afara unităţii sanitare în care au
fost produse se face prin intermediul unui operator economic autorizat potrivit legii
şi care se conformează prevederilor:
a)Legii nr. 211/2011, cu modificările ulterioare;
b)Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi
nepericuloase pe teritoriul României;
c)Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2007;
d)Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 396/2009 privind
înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
2.134/2005 privind aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi
efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului
anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3;
e)Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase
rezultate din activitatea medicală, cu care unitatea sanitară încheie un contract de
prestări de servicii sau prin mijloace de transport proprii autorizate potrivit legii;
f)Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi
completările ulterioare;
g)altor prevederi legale în domeniu.
(2)Unitatea sanitară, în calitate de generator şi expeditor de deşeuri, are obligaţia
să se asigure că, pe toată durata gestionării deşeurilor, de la manipularea în incinta
unităţii, încărcarea containerelor în autovehiculul destinat transportului, până la
eliminarea finală, sunt respectate toate măsurile impuse de lege şi de prevederile
contractelor încheiate cu operatorii economici autorizaţi.
CAPITOLUL IX: Tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale
Art. 41
Unitatea sanitară, în calitate de deţinător de deşeuri rezultate din activităţile
medicale, are obligaţia:
a)să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase
cu deşeuri nepericuloase şi să separe deşeurile în vederea eliminării acestora;
b)să trateze deşeurile rezultate din activităţile medicale prin mijloace proprii în
instalaţii de decontaminare termică la temperaturi scăzute sau să fie predate, pe
bază de contract de prestări de servicii, unor operatori economici autorizaţi pentru
tratarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, după caz;
c)să transporte şi să elimine deşeurile rezultate din activităţile medicale prin
predare, pe bază de contract de prestări de servicii, numai operatorilor economici
autorizaţi pentru transportul şi eliminarea deşeurilor medicale;
d)să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi
să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina
deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; această persoană poate fi coordonatorul
activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul;
e)să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi
instalaţiile pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale, precum şi la
documentele care se referă la deşeuri.
Art. 42În cazul în care unitatea sanitară deţine şi operează o instalaţie proprie pentru
decontaminarea la temperaturi scăzute a deşeurilor rezultate din activităţile
medicale, această activitate trebuie să fie cuprinsă în autorizaţia de mediu, iar
înainte de punerea în operare a acestor instalaţii se va solicita şi obţine acordul de
mediu, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 43
(1)Procesele şi metodele folosite pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate
din activităţile medicale nu trebuie să pună în pericol sănătatea populaţiei şi a
mediului, respectând în mod deosebit următoarele cerinţe:
a)să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;
b)să nu prezinte impact asupra sănătăţii populaţiei din zonele rezidenţiale
învecinate;
c)să nu producă poluare fonică şi miros neplăcut;
d)să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.
(2)Atât deşeurile medicale periculoase, cât şi deşeurile medicale nepericuloase sunt
gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 44
Metodele de eliminare a deşeurilor medicale trebuie să asigure distrugerea rapidă şi
completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei.
Art. 45
(1)Metodele folosite pentru eliminarea deşeurilor medicale rezultate din activităţi
medicale sunt:
a)decontaminarea termică la temperaturi scăzute, urmată de mărunţire,
deformare;
b)incinerarea, numai pentru tipurile de deşeuri medicale pentru care este interzisă
tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute urmată de mărunţire
(de exemplu, deşeurile medicale: anatomopatologice, chimice, farmaceutice,
citotoxice şi citostatice etc.), cu respectarea prevederilor legale impuse de
Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 756/2004 pentru
aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor;
c)depozitarea în depozitul de deşeuri, numai după tratarea prin decontaminare
termică la temperaturi scăzute şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005
privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a
deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de
depozit de deşeuri, cu modificările ulterioare, în baza unor buletine de analiză care
se vor efectua pe încărcătura ce va fi transportată către depozit;
d)în cazul în care buletinul de analiză prevăzut la lit. c) pune în evidenţă depăşiri
ale încărcării biologice conform standardelor/prevederilor în vigoare, deşeurile
respective trebuie incinerate.
(2)Deşeurile rezultate din instalaţiile de tratare prin decontaminare termică trebuie
să fie supuse procesării mecanice înainte de depozitare, astfel încât acestea să fie
nepericuloase şi de nerecunoscut. Instalaţiile de decontaminare termică la
temperaturi scăzute trebuie să fie prevăzute cu echipament de tocare-mărunţire a
deşeurilor. (3)În depozitele de deşeuri nepericuloase nu sunt acceptate deşeuri medicale
periculoase, adică deşeuri care au una din proprietăţile definite în anexa nr. 4 la
Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare.
(4)Se interzice funcţionarea incineratoarelor proprii în incinta unităţilor sanitare.
(5)Costurile operaţiunii de eliminare se suportă de către unitatea sanitară, în
calitate de deţinător de deşeuri, aceasta suportând sancţiuni privind gestionarea
necorespunzătoare a deşeurilor.
Art. 46
Eliminarea cadavrelor animalelor de laborator care sunt utilizate în activităţi
medicale trebuie să respecte prevederile prezentelor norme tehnice şi se va realiza
numai prin incinerare. Unităţile sanitare şi unităţile care desfăşoară cercetări şi
experienţe ştiinţifice în domeniul medical trebuie să respecte prevederile acestor
norme tehnice.
Art. 47
(1)Deşeurile nepericuloase sunt colectate separat şi predate pe bază de contract
unor operatori economici specializaţi şi autorizaţi în eliminarea deşeurilor, conform
prevederilor art. 41.
(2)Deşeurile asimilabile celor menajere, inclusiv resturile alimentare, provenite de
la bolnavii din spitalele/secţiile de boli contagioase, fac excepţie de la alin. (1) şi
sunt tratate ca deşeuri infecţioase.
Art. 48
(1)Deşeurile periculoase infecţioase rezultate din activităţile medicale pot fi tratate
prin decontaminare termică la temperaturi scăzute în instalaţii proprii, prin unităţi
anume constituite care să dispună de instalaţii de decontaminare termică la
temperaturi scăzute şi de mărunţire. În cazul în care nu există posibilitatea tratării
acestora prin decontaminare termică la temperaturi scăzute şi mărunţire se poate
accepta pentru perioade determinate incinerarea în instalaţii autorizate cu
respectarea prevederilor legale.
(2)Deşeurile medicale periculoase acceptate a fi tratate prin decontaminare termică
sunt deşeurile infecţioase şi deşeurile înţepătoare-tăietoare.
(3)Se interzice tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a
deşeurilor anatomopatologice, a deşeurilor farmaceutice şi a deşeurilor citotoxice şi
citostatice, acestea fiind tratate doar prin incinerare, şi a deşeurilor chimice care
vor fi ori neutralizate, ori incinerate.
(4)După aplicarea tratamentelor de decontaminare termică a deşeurilor infecţioase,
deşeurile decontaminate pot fi depozitate în depozite de deşeuri nepericuloase,
conform listei naţionale de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit, aprobată
prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005, cu modificările
ulterioare. Atât unitatea sanitară (dacă deţine instalaţie de tratare prin
decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase),
cât şi operatorul economic care realizează operaţia de tratare prin decontaminare
termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase trebuie să prezinte
operatorului de eliminare finală a deşeurilor un act justificativ care atestă faptul că
deşeurile au fost decontaminate şi nu prezintă potenţial infecţios.
Art. 49
Deşeurile medicale nepericuloase se colectează, se tratează şi se elimină în
conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, cu modificările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 50
Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se transportă în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 şi cu respectarea prevederilor art.
40.
CAPITOLUL X: Evidenţa cantităţilor de deşeuri generate de unităţile
sanitare
Art. 51
(1)Fiecare unitate care este producător de deşeuri este obligată să ţină o evidenţă
separată, pentru fiecare categorie de deşeuri, în conformitate cu prevederile
prezentelor norme tehnice.
(2)În acest scop, o persoană desemnată de coordonatorul activităţii de protecţie a
sănătăţii în relaţie cu mediul ţine evidenţa deşeurilor pe tipuri şi este responsabilă
cu completarea formularelor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
856/2002, cu completările ulterioare. Această persoană îşi desfăşoară activitatea
sub îndrumarea şi controlul coordonatorului activităţii de protecţie a sănătăţii în
relaţie cu mediul care asigură furnizarea datelor privitoare la cantităţile de deşeuri
colectate, pe tipuri, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
Art. 52
(1)Pentru îndeplinirea prevederilor art. 51 privind înregistrarea şi raportarea
cantităţilor de deşeuri generate în fiecare unitate, se aplică Metodologia de culegere
a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale, calcularea cantităţilor lunare şi raportarea, conform anexei nr. 2 la ordin.
(2)Unităţile prezintă anual un raport privind activitatea de gestiune a deşeurilor, în
conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, secţiunea 5.2,
partea I.
Art. 53
Formularele pentru transportul şi eliminarea deşeurilor medicale periculoase care
părăsesc unitatea sanitară în scopul eliminării se întocmesc şi completează cu
respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008.
CAPITOLUL XI: Instruirea şi formarea personalului
Art. 54
(1)Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, personalul responsabil cu
gestionarea deşeurilor medicale din cadrul unităţilor sanitare trebuie instruit sub
coordonarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a Institutului Naţional de
Sănătate Publică, în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Sănătăţii.
(2)Departamentul cu atribuţii în domeniul medicinei mediului şi a colectivităţilor
şi/sau în domeniul epidemiologie-sănătate publică din cadrul institutului Naţional de
Sănătate Publică şi al centrelor regionale de sănătate publică, cu sprijinul direcţiilor
de sănătate publică judeţene, elaborează metodologia de instruire a personalului
medical cu privire la gestionarea deşeurilor medicale la nivel naţional, care trebuie
să fie implementată în fiecare unitate sanitară, în funcţie de specificul acesteia.
(3)În termen de 6 luni de l a intrarea în vigoare a pr ezentelor norme tehnice,
propunerile referitoare la modalitatea practică de instruire a personalului medical cu
privire la gestionarea deşeurilor medicale de către Institutul Naţional de Sănătate
Publică sunt înaintate Ministerului Sănătăţii – Direcţia de sănătate publică şi control
în sănătate publică.(4)În termen de 9 luni de l a intrarea în vigoare a pr ezentelor norme tehnice,
Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică,
avizează metodologia de instruire a personalului medical cu privire la gestionarea
deşeurilor medicale la nivel naţional.
(5)Direcţiile de sănătate publică judeţene controlează activitatea de instruire şi
formare a personalului medical cu privire la gestionarea deşeurilor medicale şi
modul de aplicare a metodologiei de instruire în fiecare unitate sanitară.
Art. 55
(1)Fiecare unitate sanitară este obligată să asigure instruirea şi formarea
profesională continuă pentru angajaţi cu privire la gestionarea deşeurilor medicale,
în oricare dintre următoarele situaţii:
a)la angajare;
b)la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post;
c)la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente;
d)la introducerea de tehnologii noi;
e)la recomandarea persoanei desemnate să coordoneze activitatea de gestionare a
deşeurilor rezultate din unitatea sanitară existentă care a constatat nereguli în
aplicarea codului de procedură, precum şi la recomandarea inspectorilor sanitari de
stat;
f)la recomandarea coordonatorului activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu
mediul;
g)periodic, indiferent dacă au survenit sau nu schimbări în sistemul de gestionare a
deşeurilor medicale.
(2)Perioada dintre două cursuri succesive este stabilită de persoana desemnată din
cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene să coordoneze activitatea de
gestionare a deşeurilor rezultate din unităţile sanitare existente în judeţ, dar nu
trebuie să depăşească 12 luni.
Art. 56
Personalul implicat în sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase
trebuie să cunoască:
a)tipurile de deşeuri produse în unitatea sanitară;
b)riscurile pentru mediu şi sănătatea umană în fiecare etapă a ciclului de eliminare
a deşeurilor medicale;
c)planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale, cu
regulamentele interne şi codurile de procedură pentru colectarea separată pe
categorii, stocarea temporară, transportul şi eliminarea deşeurilor medicale
periculoase, precum şi procedurile/protocoalele aplicabile în caz de accidente sau
incidente survenite în activitatea de gestionare a deşeurilor.
CAPITOLUL XII: Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor
medicale
Art. 57
Reprezentantul legal al unităţii medicale (manager, director, administrator, medic
titular) are următoarele atribuţii:
a)iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale;
b)asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare
a deşeurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevăzute la
art. 45 alin. (5);c)desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul
activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să
asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011, cu modificările
ulterioare, de prezentele norme tehnice, precum şi de legislaţia specifică referitoare
la managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile
deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;
d)controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care
transportă, tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale;
e)controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea
deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
f)poate delega atribuţiile menţionate la lit. d) şi e) către coordonatorul activităţii,
de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul;
g)aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza
regulamentelor interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a
deşeurilor medicale periculoase din unitatea sanitară respectivă, în conformitate cu
anexa nr. 4 la ordin;
h)aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea
sanitară cu privire la gestionarea deşeurilor medicale.
Art. 58
Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul din unităţile
sanitare;
a)este cadru medical certificat de către Institutul Naţional de Sănătate Publică –
Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC), o
dată la 3 ani;
b)elaborează şi supune spre aprobarea conducerii planul de gestionare a deşeurilor
rezultate din activităţi medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de
procedură pentru colectarea, stocarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor
medicale periculoase; în acest scop el colaborează cu epidemiologi în elaborarea
unui plan corect şi eficient de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile
medicale;
c)coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a deşeurilor în unitatea
sanitară; în acest scop el elaborează regulamentul intern referitor la colectarea
separată pe categorii, stocarea temporară, transportarea şi eliminarea deşeurilor şi
clasifică deşeurile generate în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 856/2002, cu completările ulterioare;
d)Stabileşte codul de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale
periculoase;
e)evaluează cantităţile de deşeuri medicale periculoase şi nepericuloase produse în
unitatea sanitară; păstrează evidenţa cantităţilor pentru fiecare categorie de
deşeuri şi raportează datele în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.
856/2002, cu completările ulterioare;
f)coordonează activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantităţilor
produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a
evidenţei gestiunii deşeurilor medicale;
g)supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor
medicale periculoase;
h)se asigură de cântărirea corectă a cantităţii de deşeuri medicale periculoase care
se predă operatorului economic autorizat, utilizând cântare verificate metrologic; i)propune şi alege soluţia de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a
deşeurilor medicale periculoase în cadrul fiecărei unităţi sanitare;
j)verifică dacă operatorul economic ce prestează servicii de transport al deşeurilor
medicale este autorizat, conform prevederilor legale, pentru efectuarea acestei
activităţi şi dacă autovehiculul care preia deşeurile corespunde cerinţelor legale;
k)verifică dacă destinatarul transportului de deşeuri este un operator economic
autorizat să desfăşoare activităţi de eliminare a deşeurilor;
l)colaborează cu persoana desemnată să coordoneze activitatea de gestionare a
deşeurilor rezultate din unităţile sanitare în scopul derulării unui sistem de
gestionare corect şi eficient a deşeurilor periculoase;
m)este responsabil de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina
deţinătorului/producătorului de deşeuri, inclusiv a celor privitoare la încheierea de
contracte CU operatori economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi
eliminarea deşeurilor medicale.
Art. 59
Consilierul pe probleme de siguranţă din unităţile sanitare are următoarele atribuţii:
a)monitorizează activitatea de tratare şi transport al deşeurilor medicale
periculoase efectuată de unitatea sanitară în vederea conformării cu prevederile
legale ce reglementează tratarea şi transportul mărfurilor periculoase;
b)consiliază reprezentantul legal al unităţii sanitare în privinţa transportului
mărfurilor periculoase;
c)efectuează demersurile necesare ca unitatea sanitară să se asigure că
incidentele/accidentele în care sunt implicate deşeuri medicale periculoase sunt
investigate corect şi sunt raportate corespunzător;
d)elaborează raportul anual privind activităţile cu mărfuri periculoase; aceste
rapoarte anuale sunt păstrate 5 ani şi sunt puse la dispoziţia autorităţilor naţionale
competente la solicitarea acestora;
e)monitorizează aplicarea practicilor şi procedurilor instituite de unitatea sanitară
referitoare la transportul deşeurilor medicale periculoase.
Art. 60
Medicul delegat cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infecţiilor
nozocomiale din unităţile sanitare are următoarele atribuţii:
a)participă la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor
medicale periculoase;
b)participă la buna funcţionare a sistemului de gestionarea deşeurilor medicale
periculoase;
c)supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor
medicale periculoase;
d)răspunde de educarea şi formarea continuă a personalului cu privire la
gestionarea deşeurilor medicale periculoase;
e)elaborează şi aplică planul de educare şi formare continuă cu privire la
gestionarea deşeurilor medicale periculoase.
Art. 61
Şeful serviciului administrativ din unităţile sanitare are următoarele atribuţii:
a)asigură şi răspunde de aprovizionarea unităţii cu materialele necesare sistemului
de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;
b)asigură şi răspunde de întreţinerea instalaţiilor de tratare prin decontaminare
termică din incinta unităţii sanitare, dacă este cazul;c)controlează respectarea de către unitatea sanitară a condiţiilor tehnice stipulate
în contractul încheiat cu operatorii economici care prestează activităţile de tratare,
transport şi eliminare finală a deşeurilor medicale periculoase, astfel încât să
demonstreze trasabilitatea deşeurilor în sensul prevenirii abandonării în locuri
nepermise sau eliminării necorespunzătoare a acestora.
Art. 62
Medicul şef de secţie din unităţile sanitare are următoarele atribuţii:
a)controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie;
b)semnalează imediat directorului adjunct economic şi şefului serviciului
administrativ deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din
activităţile medicale.
Art. 63
Asistenta-şefă din unităţile sanitare are următoarele atribuţii:
a)răspunde de aplicarea codului de procedură;
b)prezintă medicului şef de secţie sau coordonator planificarea necesarului de
materiale pentru sistemul de gestionare a deşeurilor medicale periculoase;
c)aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.
Art. 64
Asistenta din unităţile sanitare are următoarele atribuţii:
a)aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
b)aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.
Art. 65
Infirmiera din unităţile sanitare are următoarele atribuţii:
a)aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
b)aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.
Art. 66
Îngrijitoarea pentru curăţenie din unităţile sanitare are următoarele atribuţii:
a)aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
b)asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură.
Art. 67
Medicul care îşi desfăşoară activitatea în sistem public sau privat, în spital sau,
după caz, ca medic de familie, medic de întreprindere, medic şcolar, medic
stomatolog, medic al unităţii militare, medic al penitenciarului are următoarele
atribuţii:
a)supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui
de activitate;
b)aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
c)aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale.
Art. 68
Persoana desemnată să coordoneze activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate
din activitatea unităţilor care desfăşoară activităţi conexe celor medicale (cabinete
de înfrumuseţare corporală, îngrijiri paleative şi îngrijiri la domiciliu etc.) are ca
atribuţii să coordoneze şi să răspundă de colectarea, transportul, tratarea şi
eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea proprie. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 855 din data de 18 decembrie 2012
ANEXA nr. 2: METODOLOGIE din 3 decembrie 2012 de
culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale
1.Introducere
1.1.Unităţile sanitare care desfăşoară activităţi medicale, în calitate de producători
de deşeuri, au obligaţia să” ţină evidenţa gestionării acestora, în conformitate cu
modelul prevăzut la secţiunea 5.1.
1.2.Următoarele unităţi, indiferent de forma de organizare a acestora, în calitate
de producători/deţinători de deşeuri, au obligaţia să ţină evidenţa gestionării
deşeurilor de medicamente, în conformitate cu modelul prevăzut la secţiunea 5,1, şi
să respecte prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor:
a)farmacii, drogherii, unităţi autorizate pentru vânzarea sau distribuţia
medicamentelor şi produselor farmaceutice;
b)unităţi de producţie, depozitare şi păstrare a medicamentelor şi a produselor
biologice;
c)institute de cercetare farmaceutică;
d)unităţi preclinice din universităţile şi facultăţile de farmacie;
e)Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
1.3.Evidenţa deşeurilor colectate, stocate temporar, tratate, transportate şi
eliminate se raportează de producătorii/deţinătorii de deşeuri, după caz, menţionaţi
la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2, la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru
protecţia mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
care au atribuţii şi răspunderi în domeniul regimului deşeurilor rezultate din
activitatea medicală, conform prevederilor legale.
1.4.Culegerea datelor referitoare la deşeurile medicale şi ţinerea evidenţei acestora
se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor.
Datele privind evidenţa gestiunii deşeurilor se păstrează pe o durată de minimum 3
ani, conform reglementărilor legale în vigoare.
1.5.Deşeurile medicale clasificate pe categorii şi tipuri conform prevederilor art. 8
din anexa nr. 1 la ordin sunt cântărite şi evidenţiate în cuprinsul raportărilor
efectuate de fiecare unitate, separat pe fiecare tip de deşeu.
1.6.Unităţile sanitare şi unităţile prevăzute la pct. 1.1, respectiv pct. 1.2 sunt
responsabile de c alitatea datelor culese şi transmise către direcţiile de sănătate
publică judeţene.
2.Codurile tipurilor de deşeuri
2.1.Codurile tipurilor de deşeuri întâlnite frecvent în activităţi medicale sunt
evidenţiate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
2.2.Pentru codurile tipurilor de deşeuri care nu se regăsesc la art. 8 din anexa nr. 1
la ordin, se consultă anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv
deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.
3.Metodologia de culegere a datelor privind deşeurile rezultate din activităţi
medicale
3.1.Activitatea de culegere şi analiză a datelor şi a informaţiilor privind sistemul de
gestionare a deşeurilor din unităţi în care se desfăşoară activităţi medicale şi cantitatea de deşeuri produsă pe fiecare tip în parte are drept scop completarea
bazei naţionale de date şi a evidenţei gestionării deşeurilor medicale.
3.2.Obiectivele activităţii de culegere a datelor privind deşeurile produse în
unităţile în care se desfăşoară activităţi medicale sunt următoarele:
a)evaluarea sistemului folosit de unitatea respectivă pentru gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale prin completarea formularului de raportare cu
informaţii referitoare la: descrierea situaţiei actuale privind stocarea temporară,
transportul, tratarea şi/sau eliminarea, codurile de proceduri şi sistemul de formare
a personalului (secţiunea 5.2, partea I);
b)măsurarea prin cântărire a deşeurilor generate într-un anumit interval, înscrierea
datelor în tabelul prevăzut la secţiunea 5.1 şi calcularea prin însumare a cantităţilor
de deşeuri produse în unitate lunar şi, apoi, pe intervalul de raportare, conform
tabelului prevăzut la sesiunea 5.2, partea a II-a;
c)identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru personalul unităţii în care se
desfăşoară activităţi medicale, pentru pacienţi şi pentru populaţie, managementul
riscurilor legate de gestionarea deşeurilor medicale periculoase, informarea şi
educarea personalului pe baza informaţiilor prezentate în raport, conform secţiunii
5.2, partea I.
3.3.Responsabilitatea în cadrul unităţii sanitare pentru activităţile de culegere a
datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor, întocmire şi păstrare a
evidentelor specifice şi raportare revine coordonatorului activităţii de protecţie a
sănătăţii în relaţie cu mediul.
a)Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul este
responsabil cu măsurarea prin cântărire a deşeurilor generate într-un anumit
interval de timp, înscrierea datelor în tabelele prezentate la secţiunile 5.1 şi 5.2 şi
păstrarea/transmiterea informaţiilor privind cantităţile de deşeuri produse în unitate
lunar şi/sau în intervalul de raportare.
b)Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul elaborează
un regulament intern privind modalitatea în care fiecare container sau recipient
conţinând deşeuri trebuie etichetat în secţia/laboratorul în care a fost umplut,
folosindu-se etichete autocolante cu datele de identificare ale unităţii sanitare,
secţia/laboratorul şi data umplerii. Datele privitoare la cantitate de pe eticheta
autocolantă a fiecărui container sau recipient conţinând deşeuri se completează
după efectuarea cântăririi.
c)Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul desemnează
persoana responsabilă cu ţinerea evidentei deşeurilor şi completarea tabelelor de la
secţiunile 5.1 şi 5.2.
3.4.Metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind
deşeurile rezultate din activităţi medicale cuprinde următoarele etape necesare
pentru descrierea sistemului de gestionare a deşeurilor produse în unităţile
sanitare, pentru determinarea cantităţii de deşeuri produse într-o anumită perioadă
şi pentru calcularea cantităţilor în vederea completării fişei interne de gestionare a
deşeurilor:
a)instruirea personalului;
b)alocarea sarcinilor specifice de lucru;
c)determinarea prin cântărire a cantităţilor de deşeuri produse, ce sunt evidenţiate
în tabelul prevăzut la secţiunea 5.1;d)calcularea cantităţii totale de deşeuri lunare/anuale, pentru fiecare categorie de
deşeu, pentru completarea tabelului prevăzut la secţiunea 5.2, partea a II-a.
3.5.Determinarea cantităţilor de deşeuri de fiecare tip generate de unitate se face
prin cântărire, astfel:
a)Deşeurile se cântăresc în incinta spaţiului destinat stocării temporare (spaţiul
central de stocare a deşeurilor din incinta unităţii), care este dotat în acest scop cu
cântare de acelaşi tip, ce trebuie să fie verificate periodic din punct de vedere
metrologic şi calibrate înainte de cântărire. În unităţile mici, unde nu se justifică
investiţia în astfel de dotări, se poate stabili, prin contractul cu unitatea care
efectuează transportul, aducerea cântarului la ridicarea fiecărui transport ca sarcină
a transportatorului.
b)Unitatea de măsură a cantităţii de deşeuri este kilogramul (kg) pentru toate
tipurile de deşeuri.
c)Cântărirea se face în prezenţa reprezentanţilor spitalului şi a operatorului
economic care efectuează transportul.
d)În unităţile sanitare care fac operaţiuni de tratare a deşeurilor infecţioase,
cântărirea se efectuează înainte şi după tratarea deşeurilor.
3.6.În unităţile sanitare care produc o cantitate zilnică de deşeuri mai mare de
1.000 kg sau care au mai mult de 500 de paturi, cântărirea deşeurilor se face
imediat după aducerea în spaţiul destinat stocării temporare (în spaţiul central de
stocare temporară) a fiecărui container sau recipient conţinând deşeuri.
3.7.În unităţile sanitare care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la pct.
3.6, cântărirea deşeurilor se face cel puţin înaintea înlăturării acestora de pe
amplasament (încărcarea în mijlocul de transport). După efectuarea cântăririlor se
completează datele de pe eticheta fiecărui container sau recipient cu privire la
cantitatea de deşeuri.
3.8.În formularul pentru înscrierea cântăririlor prevăzut la secţiunea 5.1 se
consemnează: data (şi ora cântăririlor, dacă se fac mai multe în aceeaşi zi) şi
cantităţile de deşeuri, pe categorii, tratarea, transport, eliminare, rămase în stoc.
3.9.Pentru evidenţa deşeurilor rezultate din activitatea unităţilor menţionate la pct.
1.2, acestea stabilesc propria metodologie de culegere a datelor şi persoanele
responsabile. Metodologia va fi comunicată direcţiilor de sănătate publică judeţene.
4.Metodologie de calcul al cantităţilor de deşeuri generate; raportarea rezultatelor
activităţii de gestionare a deşeurilor
4.1.Cantitatea lunară totală din fiecare tip de deşeuri, astfel cum acestea sunt
clasificate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin, se determină prin însumarea în
secţiunea 5.1 a tuturor cantităţilor de deşeuri de tipul respectiv, cântărite în decurs
de o lună. Valorile lunare se înscriu în secţiunea 5.2, partea a II-a. Prin însumarea
cantităţilor lunare de deşeuri se obţin cantităţile totale anuale de deşeuri pentru
fiecare tip.
4.2.Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul urmăreşte
corectitudinea completării, semnează tabelele prevăzute la secţiunile 5.1 şi 5.2 şi
este responsabil cu transmiterea şi păstrarea acestor evidenţe în conformitate cu
prevederile legale.
4.3.Transmiterea rapoartelor privind evidenţa deşeurilor şi a activităţii de
gestionare a deşeurilor se face după cum urmează:
a)lunar, până la data de 15 a lunii ulterioare celei pentru care se întocmeşte
raportarea, coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul din unitate transmite către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului
Bucureşti tabelul de la secţiunea 5.2, partea a II-a, completat lunar;
b)trimestrial, până la data de 20 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face
raportarea, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
transmit tabelul de la secţiunea 5.3, partea a II-a, completat lunar, către centrele
regionale de sănătate publică;
c)trimestrial, până la data de 25 a lunii ulterioare trimestrului pentru care se face
raportarea, centrele regionale de sănătate publică transmit tabelele de la secţiunea
5.3 şi secţiunea 5.4, completate lunar, către Institutul Naţional de Sănătate Publică
– Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar;
d)anual, până la 15 ianuarie pentru unităţi, 25 ianuarie pentru direcţiile de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv 10 februarie pentru centrele
regionale de sănătate publică, se transmite ierarhic raportul completat conform
cerinţelor de la secţiunea 5.2, partea I.
4.4.Tabelele de la secţiunea 5.2, partea a II-a, completate corespunzător perioadei
de raportare, se prezintă autorităţilor cu atribuţii de control şi/sau se transmit, la
cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.
4.5.Înregistrarea datelor privind evidenţa deşeurilor se face în format electronic
(Excel). Transmiterea datelor se realizează electronic (prin e-mail – Excel) sau pe
suport hârtie (prin fax sau prin poştă).
4.6.Raportarea statistică anuală a gestiunii deşeurilor către autoritatea competentă
de protecţie a mediului se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
856/2002, cu completările ulterioare.
4.7.Raportarea statistică anuală a deşeurilor rezultate la nivel naţional din
activitatea medicală de Ministerul Sănătăţii prin intermediul Institutului Naţional de
Sănătate Publică către Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Institutul Naţional de
Statistică se realizează pe baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002, cu
completările ulterioare.
5.Formulare pentru evidenţa deşeurilor şi a activităţii de gestionare a deşeurilor
5.1.Secţiunea 5.1 – Registru de evidenţă a deşeurilor
Fişa internă nr. …. a gestiunii deşeurilor (pentru înscrierea cântăririlor de către
flecare unitate)
– Model –
Unitatea …………………………. (denumirea completă, localitatea, judeţul)
……………………………….
Numele şi numărul de telefon al coordonatorului activităţii de protecţie a sănătăţii în
relaţie cu mediul: ………………………………..
Codul deşeului ……………………….. luna …………… numărul total de paturi1
……………….. numărul total de paturi ocupate/luna2 ………………..
___
1
Numărul total de paturi se completează doar de unităţile sanitare cu paturi.
2
Suma numărului de paturi ocupate în fiecare zi pe parcursul lunii respective.
Tabele de înscriere a cântăririlor (se completează câte un tabel pentru fiecare tip de
deşeu):
Ziua Cantitatea
(kg)
Tipul
recipientului
de colectare
Stocarea
temporară Tratarea Transportul Eliminare
Cantitatea Tipul Cantitatea Modul Scopul Operatorul
economic Mijlocul Destinaţia Operatorul
economic
Cantitatea
DO Cantitatea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Total
lună:
Data ……………….
Numele persoanei care a completat fişa …………………….
Instrucţiuni de completare
Se completează cu următoarele informaţii:
– prima linie din tabel se completează cu:
— codul deşeului, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu
completările ulterioare, respectiv conform clasificării menţionate în art. 8 din anexa
nr. 1 la ordin;
— luna şi anul pentru care se întocmeşte evidenţa.
Coloana 1: ziua în care se face cântărirea
Coloana 2: cantitatea de deşeuri de tipul menţionat produsă de la cântărirea
anterioară
Coloana 3: tipul recipientului de colectare; se codifică conform notei 1):
RM – recipient metalic
RP – recipient din plastic
RL – recipient din lemn
SG – sac galben
SN – sac negru
CCS – cutie din carton cu sac în interior
A – altele
Coloana 4: cantitatea de deşeuri din categoria menţionată stocată în spaţiul central
de stocare temporară a deşeurilor
Coloana 5: tipul de stocare, conform notei 2)
Coloana 6: cantitatea de deşeuri tratată
Coloana 7: modul de tratare; se codifică conform notei 3).
Coloana 8: scopul tratării; se codifică conform notei 4).
Coloana 9: denumirea operatorului economic care efectuează operaţia de tratare,
când aceasta se efectuează în afara unităţii sanitare.
Coloana 10: mijlocul de transport; se codifică conform notei 5).
Coloana 11: destinaţia transportului; se codifică conform notei 6).
Coloana 12: denumirea operatorului economic care efectuează operaţia de
transport
Coloana 13: cantitatea de deşeuri eliminată prin depozitare în depozitul de deşeuri
Coloana 14: cantitatea de deşeuri eliminată prin incinerare
Coloana 15: denumirea operatorului economic care efectuează operaţiunea de
eliminare
Coloana 16: cantitatea de deşeuri rămasă în stoc după
cântărire/transport/tratare/eliminare la care sunt supuse deşeurile.
NOTE
1) Tip recipient de colectare: RM – recipient metalic;
RP – recipient din plastic;
RL – recipient din lemn;
SG – sac galben;
SN – sac negru;
CCS – cutie din carton cu sac în interior;
A – altele.
2) Tipul de stocare: RM – recipient metalic;RP – recipient de plastic;
BZ – bazin decantor;
CT – container transportabil;
CF – container fix;
S – saci;
PD – platformă de deshidratare;
VN – în vrac, neacoperit;
VA-în vrac, incinta acoperită;
RL – recipient din lemn;
A-altele.
3) Modul de tratare: TM – tratare mecanică;
TC – tratare chimică;
TMC – tratare mecano-chimică;
TB – tratare biochimică;
D – deshidratare;
TT – tratare termică prin decontaminare termică la temperaturi scăzute;
A-altele.
4) Scopul tratării: E – în vederea eliminării.
5) Mijlocul de transport: AS – autospeciale;
AN – auto nespeciale;
H – transport hidraulic;
CF – cale ferată;
A-altele.
6) Destinaţia sau eliminare: DO – depozitul de deşeuri;
I – incinerarea în scopul eliminării.
5.2.Secţiunea 5.2 – Raportări
Propunere de conţinut al raportului privind evidenţa deşeurilor şi a activităţii de
gestionare a deşeurilor
(1)Partea I: Raport privind activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din
activităţile medicale (se întocmeşte şi se transmite anual)
Unitatea şi adresa: ……………
Perioada de raportare: anul ….
Către:
– Direcţia judeţeană de sănătate publică (pentru raportările unităţilor)
– Centrele regionale de sănătate publică (pentru raportările trimestriale ale
direcţiilor judeţene de sănătate publică)
– Institutul Naţional de Sănătate Publică
Termen de transmitere:
– 15 ianuarie pentru unităţi;
– 25 ianuarie pentru direcţiile judeţene de sănătate publică;
-10 februarie pentru centrele regionale de sănătate publică.
CUPRINS (model de conţinut minim):
INTRODUCERE
1.Numele, funcţia, telefonul şi alte informaţii de contact ale persoanei responsabile
cu furnizarea datelor pentru baza naţională de date; descrierea funcţiei persoanei
responsabile pentru transmiterea datelor privind gestionarea deşeurilor
2.Numele, funcţiile, poziţia şi responsabilităţile altor membri ai personalului unităţii
care au responsabilităţi specifice în gestionarea deşeurilor
DATE DESPRE UNITATEA SANITARĂ ŞI ACCIDENTE
3.Numărul total al personalului
4.Numărul total de paturi şi numărul mediu de paturi ocupate5.Numărul total de cazuri de hepatită B, hepatită C şi alte infecţii virale cu
transmitere sanguină în rândul personalului implicat în manipularea deşeurilor
6.Numărul total de:
a)accidente cu ace de seringi sau alte obiecte ascuţite; şi
b)alte accidente din care poate rezulta transmiterea unei infecţii serioase sau
vătămarea.
INSTRUIREA PERSONALULUI
7.Detalii asupra oricărei instruiri privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale la care a participat personalul unităţii, incluzând numărul de
personal pe fiecare funcţie sau poziţie şi durata cursului de instruire şi o estimare în
procente a duratei cursului alocate aspectelor de gestionare a deşeurilor
DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR ŞI AMENAJĂRILOR SPECIFICE
8.Specificaţi dacă se folosesc ambalaje corespunzătoare pentru fiecare tip de
deşeuri (sac galben, cutie din carton prevăzută cu sac galben, cutie din material
rezistent la acţiunile mecanice, cu închidere temporară sau definitivă, sac negru sau
transparent etc.). Se enumeră toate ambalajele utilizate pe tipuri de deşeuri
colectate.
9.Echipamentele şi amenajările utilizate pentru stocarea intermediară a deşeurilor
şi pentru transportul intern al deşeurilor în cadrul unităţii (containere pe roţi,
cărucioare, lifturi şi/sau trasee special destinate transportului deşeurilor etc.)
10.Lista caracteristicilor spaţiului central de stocare temporară din unitate (uşa
încuiată, apă curentă şi sistem de scurgere, ventilaţie, modalităţi de prevenire a
accesului animalelor, fără utilizare pentru alte deşeuri sau alte scopuri etc.) şi dacă
sunt proiecte pentru a îmbunătăţi situaţia existentă
TRATAREA ŞI/SAU ELIMINAREA DEŞEURILOR
11.Procentul deşeurilor infecţioase care sunt tratata prin decontaminare termică la
temperaturi scăzute în cadrul unităţii sanitare, astfel încât să poată fi eliminate ca
deşeuri nepericuloase
12.Procentul deşeurilor infecţioase care au fost tratate/incinerate de către un
contractor din afara unităţii sanitare
13.Dacă furnizarea ambalajelor pentru deşeuri (cutii pentru deşeuri ascuţitetăietoare, cutii de carton şi saci de plastic) este inclusă în contractul/contractele
privind colectarea şi eliminarea deşeurilor
14.Numele contractorului, adresa şi tipul operaţiei de tratare prin decontaminare
termică la temperaturi scăzute a deşeurilor rezultate din activităţile medicale sau
tipul operaţiei de eliminare folosită de către contractor
15.Costul achitat pe kilogram pentru transportul/tratarea/ eliminarea deşeurilor
periculoase de către contractor
(2)Partea a II – Raport privind evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate din
activităţile medicale:
Perioada de raportare: anul …./trimestrul ………/luna ……………
Pentru raportările lunare ale unităţilor:
Către: Direcţia de sănătate publică judeţeană
Termen de transmitere: 15 a lunii ulterioare celei pentru care unitatea a întocmit
raportarea
Pentru raportările trimestriale ale direcţiilor judeţene de sănătate publică:
Către: Centrele regionale de sănătate publică
Termen transmitere:- 20 aprilie pentru trimestrul I
– 20 iulie pentru trimestrul II
– 20 octombrie pentru trimestrul III
– 20 ianuarie pentru trimestrul IV
Pentru raportările trimestriale ale centrelor regionale de sănătate publică:
Către: Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Monitorizare a
Riscurilor din Mediul Comunitar
Termen de transmitere: 25 aprilie pentru trimestrul I
– 25 iulie pentru trimestrul II
– 25 octombrie pentru trimestrul III
– 25 ianuarie pentru trimestrul IV şi raport anual
Pentru raportarea anuală a Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul
Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar
Către: Ministerul Sănătăţii
Termen de transmitere:
– 31 martie a anului în curs, pentru datele culese în anul precedent
Tabel pentru raportarea lunară a datelor privind gestionarea deşeurilor rezultate din
activităţile medicale anul ………. trimestrul …….. luna ……….. (conform anexei nr.
2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002)
1.Date de identificare: Unitatea sanitară (denumire şi adresă) ……………………
Persoana responsabilă (Nume şi date de contact) …………………. telefon
……………….. fax: …………………. e-mail: ……………….
2.Numărul total de paturi ……………………. Numărul total de paturi ocupate/lună
…………………….
Nr. Codul
deşeului
Cantita
tea
genera

Colectare/Tratare,Transport Eliminarea Colectarea Tratarea Transportul
Tipul
colectării Cantitatea Modul Scopul Operatorul
economic Mijlocul Destinaţia Operatorul
economic
Cantitatea
DO
Cantitatea
I
Operatorul
economic C
1 1801
01 (18
01 03*)
2 18 01
02 (18
01 03*)
3 18 01
03*
4 18 01
04
5 18 01
06*
6 18 01
07
7 18 01
08*
8 18 01
09
9 18 01
10*
Data ………………
Numele persoanei responsabile ……………5.3.Secţiunea 5.3 – Tabel pentru centralizarea datelor privind evidenţa gestiunii
deşeurilor rezultate din activităţile medicale raportate de către unităţile sanitare
arondate judeţului ………………………
Direcţia de Sănătate Publică ……………………..
Luna …………………….. anul ……………………………
Numărul unităţilor sanitare care au raportat ………………… din total
……………………
Unitatea
sanitară
Nr.
total
de
paturi
Nr. de
paturi
ocupate pe
luna
Cod deşeu 18 01 01
(18 01 03*)
Cod deşeu 18 01 02
(18 01 03*) Cod deşeu 18 01 03* Cod deşeu 18 01 04
G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS
Unitatea
sanitară
Nr.
total
de
paturi
Nr. de
paturi
ocupate
pe lună
Cod deşeu 18 01
06*
Cod deşeu 18 01
07
Cod deşeu 18 01
08*
Cod deşeu 18 01
09
Cod deşeu 1801
10*
G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS
G = cantitatea de deşeuri generate
T = cantitatea de deşeuri tratate
DO = cantitatea de deşeuri eliminate prin depozitul de deşeuri
I = cantitatea de deşeuri eliminate prin incinerare
RS = cantitatea de deşeuri rămase în stoc
Data ………………..
Numele persoanei responsabile …………………..
5.4.Secţiunea 5.4 – Tabel pentru centralizarea datelor privind evidenţa gestiunii
deşeurilor rezultate din activităţile medicale raportate de către direcţiile de sănătate
publică arondate
Centrul Regional de Sănătate Publică ……………………
Luna ……………….. anul …………………….
Numărul direcţiilor de sănătate publică raportoare ……………………..
Direcţia
de
Sănătate
Publică
Nr. total
al
unităţilor
sanitare
care au
raportat
Nr.
total
de
paturi
Nr. de
paturi
ocupate
pe lună
Cod deşeu 18 01 01
(18 01 03*)
Cod deşeu 18 01 02
(18 01 03*)
Cod deşeu 18 01
03*
Cod deşeu 18 01
04
G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS
Direcţia
de
Sănătate
Publică
Nr. total
al
unităţilor
sanitare
care au
raportat
Nr.
total
de
paturi
Nr. de
paturi
ocupate
pe lună
Cod deşeu
18 01 06*
Cod deşeu
18 01 07
Cod deşeu
18 01 08*
Cod deşeu
18 01 09
Cod deşeu
18 01 10*
G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS
G = cantitatea de deşeuri generate
T = cantitatea de deşeuri tratate
DO = cantitatea de deşeuri eliminate prin depozitul de deşeuri
I = cantitatea de deşeuri eliminate prin incinerare
RS = cantitatea de deşeuri rămase în stoc
Data ………………………….
Numele persoanei responsabile …………………………
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 855 din data de 18 decembrie 2012ANEXA nr. 3: CONDIŢII de colectare prin separare la locul
producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din
activităţi medicale
1.Sacii negri sau transparenţi se folosesc pentru colectarea deşeurilor
nepericuloase, de exemplu, cele codificate cu 18 01 04 în art. 8 din anexa nr. 1 la
ordin.
2.Sacii de culoare galbenă se folosesc în pubele, portsac cu capac sau cutii de
carton, după caz, cutii din plastic rigid cu capac pentru colectarea deşeurilor
periculoase codificate 18 01 02, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
3.Cutiile cu pereţi rigizi se folosesc pentru colectarea deşeurilor înţepătoaretăietoare codificate 18 01 01, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.
4.Celelalte tipuri/categorii de deşeuri se colectează în conformitate cu prevederile
cap. V şi VI din anexa nr. 1 la ordin.
ANEXA nr. 4: CONŢINUT – CADRU al planului de gestionare a
deşeurilor rezultate din activităţile medicale
SECŢIUNEA 1: Cerinţe legale privind conţinutul planului de
gestionare
În conformitate cu legislaţia în vigoare, planurile de gestionare a deşeurilor conţin,
după caz, şi luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare,
cel puţin următoarele:
a)tipul deşeurilor pe coduri, cantitatea şi sursa deşeurilor generate, precum şi o
evaluare a evoluţiei viitoare a fluxurilor de deşeuri;
b)schemele existente de colectare, tratare şi principalele instalaţii de eliminare a
deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
c)o evaluare a necesarului de scheme de colectare, infrastructura necesară şi, dacă
este cazul, investiţiile legate de acestea;
d)informaţii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentelor şi
capacităţii instalaţiilor de tratare şi/sau eliminare a deşeurilor rezultate din
activităţile medicale;
e)politici generale de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale,
inclusiv tehnologii şi metode planificate de gestionare a deşeurilor sau politici
privind deşeurile care ridică probleme specifice de gestionare.
De asemenea, Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale
poate conţine, luând în considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de
planificare, următoarele:
a)aspectele organizaţionale legate de gestionarea deşeurilor, inclusiv o descriere a
alocării responsabilităţilor între actorii publici şi privaţi care se ocupă cu gestionarea
deşeurilor;
b)o analiză a utilităţii şi a adecvării utilizării instrumentelor economice şi de altă
natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deşeuri, luând în
considerare necesitatea menţinerii unei bune funcţionări a pieţei interne;
c)utilizarea unor campanii de sensibilizare şi de informare adresate publicului larg
sau unor categorii speciale.
SECŢIUNEA 2: Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din
activităţile medicale (propunere de conţinut)
1.Informaţii generale privind unitatea sanitară 2.Situaţia actuală privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile unităţii
sanitare
2.1.Proceduri şi practici existente
2.2.Responsabilităţi privind gestionarea deşeurilor
2.3.Tipurile deşeurilor pe coduri şi cantităţi de deşeuri rezultate din activităţile
medicale
2.4.Localizarea şi organizarea facilităţilor de colectare şi stocare temporară a
deşeurilor rezultate din activităţile medicale
2.5.Modul de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute (abur, aer
cald etc.) şi modul de eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale
3.Obiective strategice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile
medicale
3.1.Prevenirea generării deşeurilor
3.2.Colectarea, stocarea temporară, tratarea prin decontaminare termică la
temperaturi scăzute, analizarea rezultatului decontaminării, eliminarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale
4.Măsuri privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
4.1.Colectarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
4.2.Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale
4.3.Transportul intern al deşeurilor rezultate din activităţile medicale
5.Identificarea şi evaluarea opţiunilor existente de tratare prin decontaminare
termică la temperaturi scăzute şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile
medicale
6.Proceduri pentru situaţii de urgenţă
6.1.Împrăştieri accidentale de deşeuri infecţioase
6.2.Împrăştieri accidentale de chimicale periculoase
7.Instruirea personalului
8.Estimarea costurilor privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile
medicale
9.Planul de acţiune.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 855 din data de 18 decembrie 201